ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

Czym się zajmujemy

Głównym celem statutowym Fundacji jest wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, w szczególności gatunków, których liczebność wykazuje tendencję spadkową jak również tych, które w przeszłości były zaliczane do zwierzyny łownej, a obecnie są objęte ochroną gatunkową. Działania Fundacji mają na uwadze konieczność zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami. Celem Fundacji jest  zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.

Środki finansowe na realizację celów statutowych Fundacja pozyskuje głównie z dotacji od przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Zgodnie ze statutem jednym z celów Fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej oraz popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących.

Fundacja realizacje działalności statutową poprzez:

  • Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla ośrodków hodowli zwierzyny i stacji badawczych, instytutów naukowych realizujących programy ochrony, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących,
  • Wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych zgodnych z celami fundacji, prowadzonych przez stacje i instytuty badawcze oraz polski instytucje naukowe i oświatowe,
  • Szczególne wspieranie finansowe, organizacyjne i medialne wszelkich programów ochrony, hodowli i reintrodukcji gatunków zwierzyny drobnej,
  • Fundowanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami ochrony, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, nagradzania najlepszych prac magisterskich i doktorskich dotyczących ww. tematyki,
  • Uzyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji,
  • Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących,
  • Wspieranie kół łowieckich w programach zagospodarowania obwodów łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów, w których występują zagrożone gatunki zwierząt dziko żyjących, w tym obwodów z populacją głuszców lub cietrzewi,
  • Uczestnictwo w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ekologicznych i łowieckich w zakresie spraw objętych celami Fundacji,
  • Organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o rodzimej przyrodzie, jej ochronie, tradycjach łowiectwa polskiego,
  • Szczególne wspieranie wszelkich programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej przyrodzie i łowiectwie wśród dzieci i młodzieży.

 

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.