ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

O nas

Dnia 31 grudnia 2008 roku z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego powstała Fundacja Ochrony i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących. 
Podstawowymi celami jej działania są:

  • Wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
  • Zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej.
  • Zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.

Fundatorem jest Polski Związek Łowiecki, zaś na czele Fundacji stoją: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd i Rada Fundacji. W ramach realizacji celów statutowych planowane m.in. są następujące działania:

  • Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla placówek hodowli zwierząt i stacji badawczych
  • Wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych zgodnych z celami fundacji oraz wszelkich programów ochrony, hodowli i reintrodukcji gatunków zwierzyny drobnej
  • Wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwoju programów ubezpieczeń od szkód w uprawach powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące
  • Uzyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji
  • Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
  • Szczególne wspieranie wszelkich programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej przyrodzie i łowiectwie wśród dzieci i młodzieży

W przyszłym roku planowane jest uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwi pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych w ramach darowizn i odliczeń podatkowych, a także otrzymanie 1% w ramach corocznego rozliczenia podatku PIT.

W zakresie statutowych działań fundacji planuje się przeprowadzenie akcji wsiedlania bażanta, kuropatwy i zająca w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie, organizację szkoleń dla myśliwych oraz członków zarządów kół łowieckich.

Więcej informacji w Statucie Fundacji.

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.