ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

Statut

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora – Założyciela aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2008 roku, sporządzonym przez notariusza Mariusza Białeckiego w Warszawie (Repertorium A Nr 7537) i działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach (ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach) oraz przepisów niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Ministrem właściwym w zakresie działalności Fundacji jest minister ds. środowiska.
§ 4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz we współdziałaniu z innymi podmiotami.
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek.
§ 5
Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 6
Fundacja używa pieczęci okrągłej zawierającej znak według wzoru dozwolonego prawem i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów i napis w otoku: „Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących” oraz pieczątki podłużnej o treści zgodnej z jej nazwą i danymi identyfikacyjnymi.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia w celu uhonorowania osób tak fizycznych jak i prawnych zasłużonych dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cel Fundacji
§ 8
Celem Fundacji jest wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, w szczególności gatunków, których liczebność wykazuje tendencję spadkową jak również tych, które w przeszłości były zaliczane do zwierzyny łownej a obecnie są objęte ochroną gatunkową. Działania Fundacji mają na uwadze konieczność zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w tym w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej. Nadrzędnym celem Fundacji jest zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.
§ 9
Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla placówek hodowli zwierząt i stacji badawczych, instytutów naukowych i oświatowych realizujących programy ochrony, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących,
 2. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych zgodnych z celami fundacji, prowadzonych przez stacje i instytuty badawcze oraz polskie instytucje naukowe i oświatowe
  szczególne wspieranie finansowe, organizacyjne i medialne wszelkich programów ochrony, hodowli i reintrodukcji gatunków zwierzyny drobnej
 3. fundowanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami ochrony, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, nagradzanie najlepszych prac magisterskich i doktorskich dotyczących ww. tematyki.
 4. wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwoju programów ubezpieczeń od szkód w uprawach powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące
 5. uzyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji
 6. popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
 7. wspieranie kół łowieckich w programach zagospodarowywania obwodów łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów, w których występują zagrożone gatunki zwierząt dziko żyjących, w tym obwodów z populacją głuszców lub cietrzewi
 8. uczestnictwo w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ekologicznych i łowieckich w zakresie spraw objętych celami Fundacji
 9. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o rodzimej przyrodzie, jej ochronie, tradycjach łowiectwa polskiego
 10. Szczególne wspieranie wszelkich programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej przyrodzie i łowiectwie wśród dzieci i młodzieży

§ 10
Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie programów i planów określających szczegółowe zadania.
§ 11
Koszty działalności Fundacji pokrywane są z posiadanych środków własnych.
Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że cele te winny być zgodne z ogólnymi, wskazanymi wyżej celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”,
Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
§ 13
Zgromadzenie wyraża wolę wszystkich fundatorów odnośnie zasad działania Fundacji. Jeżeli jest tylko jeden Fundator wówczas przysługują mu wszystkie prawa i obowiązki Zgromadzenia Fundatorów. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że dla podjęcia określonej uchwały statut lub przepisy prawa wymagają innej większości głosów.
Uchwały Zgromadzenia obwieszcza jego przewodniczący, wybrany przez fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów może zobowiązać Zarząd do określonych działań w ramach realizacji celów statutowych Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
uchwalanie zmian w statucie Fundacji
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji
Zgromadzenie może spośród osób fizycznych lub prawnych powołać uchwałą kolegium Ekspertów w składzie od 6 do 12 osób.
Kolegium Ekspertów jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu działającym zgodnie z uchwalonym przez siebie, a zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji regulaminem.
Powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Kolegium Ekspertów odbywa się w drodze uchwały Zgromadzenia.
§ 14
Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym prezesa i vice-prezesa. Są oni powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Fundatorów.
Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. opracowywania rocznych i wieloletnich planów pracy Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów w imieniu Fundacji i na jej rzecz,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji,
 7. podejmowanie, za zgodą Rady, decyzji o przystąpieniu do spółek,
 8. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie Fundacji, jej połączenia z innym podmiotem albo likwidacji,
 9. powoływanie kierowników zakładów Fundacji.

Zarząd tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz powołuje i odwołuje pełnomocników Zarządu.
Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu. Dwaj członkowie zarządu składając oświadczenie woli w imieniu Fundacji działają łącznie.
Zarząd co roku, do dnia 31 marca przedkłada Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji wraz z opinią Rady.
Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę.
§ 15
Rada jest organem nadzorczym Fundacji.
W skład Rady Fundacji mogą wchodzić fundatorzy oraz darczyńcy a także inne osoby.
Radę tworzy 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, powołanych przez Zgromadzenie. Uchwalony przez Radę regulamin działania Rady Zatwierdza Zgromadzenie.
Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Do zadań Rady należy:

 1. uchwalanie regulaminu Rady i zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 2. zatwierdzanie planów i programów wieloletnich działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd;
 3. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu;
 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi głównych kierunków realizacji działania Fundacji;
 5. przyznawanie wyróżnień honorowych oraz nagród dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji

ROZDZIAŁ IV
Majątek i dochody Fundacji
§ 16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,- (słownie: dwadzieścia tysięcy) PLN, na który składają się wkłady fundatorów wniesione gotówką lub w postaci wkładów rzeczowych.
Środki majątkowe wniesione na rzecz fundacji nie podlegają zwrotowi.
Środki majątkowe wniesione przez fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia.
Dochodami Fundacji są:

 1. spadki, zapisy i darowizny,
 2. wpływy z majątku fundacji,
 3. odsetki bankowe,
 4. wpływy z działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza
§ 17
Fundacja może prowadzić na terenie kraju i za granicą działalność gospodarczą. Dochody osiągane z tej działalności służą realizacji jej celów statutowych.
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

 1. wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, plakatów i ulotek oraz produkcję filmów i innych materiałów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
 2. uczestnictwo w oraz organizowanie wystaw, targów i konferencji z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia gospodarki łowieckiej, ochrony, hodowli i reintrodukkcji zwierząt dziko żyjących,
 3. reklamowanie i promowanie firm działających na rzecz ochrony środowiska, ochrony, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących,
 4. doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
 5. usługi i handel w zakresie ochrony środowiska, ochrony i hodowli zwierząt dziko żyjących

Formą aktywności zmierzającej do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego oraz tworzenie tych spółek.
Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji, sporządzającymi własne bilanse. Zasady działalności zakładów określa regulamin opracowany przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
Ograniczenia transakcji z osobami powiązanymi
§ 18
Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z któ-rymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to przekazanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji
§ 19
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zgromadzenie w drodze głosowania tajnego, większością co najmniej dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia. W uchwale Zgromadzenie wyznacza likwidatora Fundacji określając jego zadania i harmonogram ich realizacji.
§ 20
Po zakończeniu likwidacji likwidator składa sprawozdanie z likwidacji Zgromadzeniu Fundatorów, a następnie wniosek do sądu o wykreślnie Fundacji z rejestru.
§ 21
Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się fundatorom proporcjonalnie do ich wkładów w majątku Fundacji.

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.